Mbaskool bitcoin price

How can I buy a Bitcoin? Làm thế nào có thể mua một Bitcoin? Một Bitcoin được thực hiện như mbaskool bitcoin price nào?